Alle Service op één punt

Zorg

Wanneer u, bijvoorbeeld door een ziekte of ongeval, ineens hulp nodig heeft, krijgt u te maken met heel veel verschillende regelingen en instanties, die meestal worden aangeduid met een afkorting:

CIZ: Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op zorg volgens de Wet Langdurige Zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm.

SVB: De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Uitkeringen op het gebied van zorg die zij uitvoeren zijn: Tegemoetkoming in de onderhoudskosten voor een thuiswonend gehandicapt kind, Asbestregeling.  Sinds 1 januari 2015 is de SVB ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van PGB's.

WLZ: De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Op deze website vindt u meer informatie over de WLZ.

WMO: De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor  huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

ZZP: Zorgzwaartepakket. Dit begrip wordt niet meer gebruikt, sinds de invoering van de Wet Langdurige Zorg wordt gesproken van een zorgprofiel. 

 

 

Begrippen die betrekkingen hebben op Inkomen worden op de pagina Begrippen Inkomen uitgelegd.

Partners van het Servicepunt:


Gemeente De Ronde Venen
Groenwest
Rabobank