Groenwest: Medehuurderschap

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder is de cliënt automatisch medehuurder, zolang hij/zij in dezelfde woning woont.
Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder.
Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. Als u dat wel wil worden, dan dient er een verzoek te worden in gediend bij GroenWest om medehuurder te worden.  Voorwaarde is dat u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert. Een logé, onderhuurder of pensiongast kan dus geen medehuurder worden. Broers en zusters en alle vormen waarin twee mensen met elkaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen in principe voor medehuurderschap in aanmerking komen.

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind bij de ouder of ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben opgesteld zijn volgens het huurrecht niet automatisch medehuurder.
 

Hoofdkantoor GroenWest

088-0129000

 info@groenwest.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Wil iemand medehuurder worden dan moet hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De huurder én degene die medehuurder wil worden, ondertekenen het verzoek tot medehuurderschap. Is er al een medehuurder (bijvoorbeeld als de huurder getrouwd is), dan ondertekent deze ook het verzoek.
- Degene die medehuurder wil worden overlegt een geldig legitimatiebewijs. Komt hij/zij uit een land buiten de Europese Unie, dan wordt om een geldige verblijfsvergunning gevraagd.
- Degene die medehuurder wil worden is ten minste 18 jaar oud.
- Degene die medehuurder wil worden kan aantonen dat hij/zij minimaal twee jaar in dezelfde woning als de huurder zijn/haar hoofdverblijf heeft.
Dit is aan te tonen met een uitreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente. Op dit uitreksel staan ook de geboortedata van huurder en aanvrager vermeld.
- Degene die medehuurder wil worden kan aantonen dat hij/zij minimaal twee jaar met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert (een samenlevingscontract geldt niet als bewijs).
Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen dit allerlei bewijsstukken zijn. Bijvoorbeeld bankafschriften van twee jaar geleden en van recente datum waaruit blijkt dat men zorgt voor een gezamenlijke huishouding.
- Degene die medehuurder wil worden beschikt over een regelmatig terugkerend inkomen of kan regelmatig aanspraak maken op een deel van het inkomen van de huurder. Hiervan worden bewijsstukken overlegd (bijv. oude en recente salarisspecificaties en jaaropgaven).
- Er zijn geen huurbetalingsachterstanden op het betreffende adres.

Bij trouwen of samenlevingscontract hebben de personen ook al voor de 2 jaar samenwonen rechts op medehuurderschap. Dit dient wel gemeld te worden aan Groenwest met het aanvraagformulier. In het geval van een samenlevingscontract dient er een bewijs van de notaris te zijn.

Aanvraag procedure

Als GroenWest niet binnen drie maanden na het indienen van een aanvraag schriftelijk heeft verklaard in te stemmen met de andere persoon als medehuurder, dan kunnen huurder en aanvrager zich tot de kantonrechter wenden. Deze kan de vordering slechts om drie redenen afwijzen, namelijk als:
- de samenwoner niet ten minste twee jaar zijn hoofdverblijf heeft in de woning en met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft;
- het verzoek kennelijk slechts de strekking heeft om de samenwoner op korte termijn de positie van huurder te verschaffen;
- de samenwoner zijn financiële verplichtingen uit de huurovereenkomst niet zal kunnen nakomen.