Urgentie aanvragen

Urgentie aanvragen kan iedereen doen.
Bij GroenWest worden geen adviesgesprekken gevoerd.

Via de website van Het Vierde Huis dient de aanvrager eerst een afspraak in te plannen voor een kansadviesgesprek. Deze gesprekken vinden wekelijks telefonisch plaats en duren ongeveer 10 minuten. 

Aan het eind van het kansadviesgesprek wordt er een advies gegeven (aanvraag maakt kans, geen kans of er is meer informatie nodig).
Als de woningzoekende na het gesprek een aanvraag wil indienen, krijgt de woningzoekende via de mail een link voor het indienen van de aanvraag via www.urgentiewijzer.nl. Dit kan dus niet meer rechtstreeks via de website.

Het Vierde Huis neemt de aanvragen in behandeling.
De Urgentiecommissie beslist maandelijks over de urgentieaanvragen en toetst deze aan de huisvestingsverordening van de gemeente.

Door verschillende omstandigheden kunnen mensen plotseling geen dak meer boven hun hoofd hebben. Stichting De Tussenvoorziening biedt voor acute dakloosheid opvang. Zie voor informatie de website van De Tussenvoorziening.

Indien nodig helpt een medewerker van het Servicepunt de inwoner met het aanvragen van een kansadviesgesprek via de website van Het Vierde Huis. 
 

Het kan voorkomen dat de Gemeente de voorwaarde stelt om eerst woonkostentoeslag via het aanvraagformulier Financiële tegemoetkoming aan te vragen om daarmee de draagkrachtberekening door de klantmanager uit te laten voeren. Daarna zou pas een aanvraag kansadviesgesprek gedaan kunnen worden.
Huurtoeslag gaat voor woonkostentoeslag. Als er huurtoeslag is, is er geen recht op woonkostentoeslag. Kan de inwoner de woonlasten niet betalen en is er een bijzondere reden voor, dan kan woonkostentoeslag worden aangevraagd via de bijzondere bijstand. De toeslag wordt voor één jaar toegekend. De Inwoner krijgt dan een verhuisverplichting naar een goedkopere woning. Hiervoor kan urgentie worden aangevraagd.

 

 

0900 - 260 00 60

Ga naar de website...

ToelatingsvoorwaardenUrgentie kan worden aangevraagd onder de volgende voorwaarden:

 • Medische problemen.
 • Mantelzorg (voor zowel verleners als ontvangers).
  Let op: Komt de mantelzorgerontvanger uit een ándere gemeente, en deze wil naar De Ronde Venen verhuizen, dan heeft deze een mantelzorgverklaring nodig vanuit de éigen gemeente. Woont de mantelzorgontvanger in De Ronde Venen, dan geldt dat een mantelzorgverklaring bij de WMO kan worden aangevraagd. De mantelzorgverklaring dient te worden meegestuurd bij de urgentieaanvraag.
 • Relatiebeëindiging en er zijn kinderen (alleen als geen van beide partners in de huidige woning kan blijven wonen).
 • Dreigende onvrijwillige dakloosheid.
  Let op: Dreigende dakloosheid heeft ook bepaalde criteria en geldt in veel gevallen niet. Alleen bij rechterlijk bevel en in geval van calamiteiten zoals brand en in geval van het verlaten van een dienstwoning. Lees hiervoor ook de criteria in de huisvestingsverordening van de gemeente.
 • Financiële problemen.
 • Maatschappelijke omstandigheden (aanvraag loopt altijd via toegewezen erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen).
 • Sloop of verbetering van uw huidige woning.

Kosten en vergoeding

€ 150,- ongeacht toe- of afwijzing, inclusief evt keuring GGD.


 

Aanvraag procedure

Als urgentie is toegewezen moet men binnen een half jaar reageren op een passende woning (in de gehele regio Utrecht). Als er geen passende woning is geweest kan urgentie worden verlengd. Afwijzing zonder goede reden houdt in dat urgentie vervalt. Als de urgentie is vervallen kan men niet op dezelfde gronden opnieuw urgentie aanvragen. 

Met een urgentieverklaring kunnen urgenten in principe alleen reageren op passende flatwoningen vanaf de eerste verdieping. 

Via de website van Het Vierde Huis kan een afspraak worden ingepland