Privacybeleid

In deze Privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Voor Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat, hierna te noemen: STDB, is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. STDB respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (persoonlijk, telefonisch en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect tot u te herleiden zijn. U kunt hierbij denken aan uw naam en adres, maar bijvoorbeeld ook uw vraag om ondersteuning.

 

Waarom verzamelt en gebruikt STDB uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de verschillende diensten.
 • Indien u toestemming heeft gegeven voor gebruik van uw e-mailadres, wordt dit e-mailadres gebruikt voor nota’s en herinneringsmails, het versturen van nieuwsbrieven en andere communicatie. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Het is altijd mogelijk om u af te melden indien u deze informatie niet meer wenst te ontvangen;
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • Om met u te communiceren via telefoon waarbij uw telefoonnummer alleen na uw toestemming wordt geregistreerd;
 • Ter verwerking van automatische incasso;
 • Ter controle; legitimatie wordt uitsluitend gebruikt ter controle; er worden hier geen gegevens van bewaard;
 • Ter verantwoording van onze dienstverlening;
 • Voor het kunnen verrichten van onderzoek naar onze dienstverlening;
 • Voor het verbeteren van onze dienstverlening en onze website;
 • Om eventueel aanvullende diensten te kunnen bieden;
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen van de organisatie.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

 

Welke gegevens verzamelt STDB?
Bij een vraag aan ons vragen wij u de volgende basisgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • IBAN-nummer wanneer er sprake is van een automatische incasso

 

Voor sommige diensten kunnen de volgende aanvullende gegevens worden gevraagd:

 • Eventueel bekende gegevens van ondersteuning/hulpverlening
 • BSN-nummer
 • Huurwoning van GroenWest
 • Inkomensgegevens
 • Medische gegevens
 • Strafrechtelijk verleden

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens en hoe beveiligen wij deze?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Gebruik van uw gegevens voor verantwoordings- en onderzoeksdoeleinden
Wij gebruiken uw gegevens anoniem voor verantwoordingsdoeleinden (zoals de aanvraag van subsidie) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). 

 

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen.
Wij kunnen (in overleg met u) uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden (dienstverleners) die namens of met ons sommige van onze diensten en producten leveren, voor verantwoordings- of onderzoeksdoelstellingen zoals boven genoemd, nieuwsbrieven en door ons ingeschakelde dienstverleners of op grond van wettelijke verplichtingen. Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten te kunnen verlenen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder uw voorafgaande toestemming.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wij zijn niet altijd wettelijk verplicht u te informeren over een dergelijke afgifte.

 

Cookies
Op onze websites wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Wanneer u de website gebruikt, kan het ook gebeuren dat bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, browsertype en besturingssysteem passief worden verzameld en opgeslagen op onze serverlogs of die van onze dienstverleners. Ook gebruiken wij cookies en navigatiegegevens zoals Uniform Resource Locators (URL) om gegevens te verzamelen over datum en tijd van uw bezoek. Dit soort informatie wordt verzameld om onze service en diensten te verbeteren.


Statistische analyse door Google Analytics
Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die het College Bescherming Persoonsgegevens aan deze verwerking stelt.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over persoonsgegevens bij STDB kunt u contact met ons opnemen via de functionaris gegevensbescherming (m.bosma@stdb.nl). Wij kunnen daarbij om uw legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. STDB kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden; om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
0297 - 230 280
Functionaris gegevensbescherming (m.bosma@stdb.nl)

KvK-nummer: 41181454

 

Voor eventuele klachten verwijzen we u naar onze klachtenprocedure.