Cazas: Medehuurderschap

Medehuurder bent u als u met meerdere mensen op de huurovereenkomst staat vermeld. Bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Dan bent u automatisch medehuurder. 

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of is overleden, moet u een verzoek tot naamswijziging van de huurovereenkomst bij ons aanvragen, dan wordt u de hoofdhuurder van de woning. Een medehuurder hoeft de woning dan niet te verlaten.

Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. Als u dat wel wil worden, dan dient er een verzoek te worden in gediend bij GroenWest om medehuurder te worden.  Voorwaarde is dat u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert. Een logé, onderhuurder of pensiongast kan dus geen medehuurder worden. Broers en zusters en alle vormen waarin twee mensen met elkaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren, kunnen in principe voor medehuurderschap in aanmerking komen.

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind (>35) bij de ouder of ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.

Samenwonende partners die een samenlevingscontract hebben opgesteld zijn volgens het huurrecht niet automatisch medehuurder.
 

Kunnen mijn kinderen ook medehuurder worden?

Dit is alleen mogelijk wanneer de kinderen minimaal 35 jaar oud zijn en onafgebroken in de woning verblijven bij één ouder die in een verzorgingssituatie zit. Daarbij moeten ze dan zelf de aanvraag indienen. Deze wordt altijd beoordeeld op de individuele situatie.

U kunt alle informatie over medehuurderschap ook lezen in de volgende link Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

Bij overlijden van de ouders is een gedragscode afgesproken tussen woningcorporaties. In dit artikel leest u daar meer over. 

Mag een familielid of kennis bij mij komen inwonen?

U kunt inwoning aanvragen voor bijvoorbeeld een broer/zus, ander familielid of een kennis. Voor inwonende eigen kinderen hoeft u geen toestemming te vragen. Heeft uw kind meeverhuizende (klein)kinderen en/of een partner? Voor hen moet u wel toestemming vragen. Dit kan via het volgende formulier: Aanvraagformulier Inwoning

U kunt deze invullen en retour zenden naar verhuur@cazaswonen.nl.

Wees u zich ervan bewust dat zowel uw kinderen als andere inwoners niet in aanmerking komen om ‘medehuurder’ te worden en dus niet op het huurcontract worden bijgeschreven. Na goedkeuring van uw aanvraag tot inwoning mogen zij dus wel bij u wonen, maar zijn dan 'medebewoner'. Ze hebben hiermee niet dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. 

Hoofdkantoor GCazaswonen

088-0129000

 info@cazaswonen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Wil iemand medehuurder worden dan moet hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De huurder én degene die medehuurder wil worden, ondertekenen het verzoek tot medehuurderschap. Is er al een medehuurder (bijvoorbeeld als de huurder getrouwd is), dan ondertekent deze ook het verzoek.
- Degene die medehuurder wil worden overlegt een geldig legitimatiebewijs. Komt hij/zij uit een land buiten de Europese Unie, dan wordt om een geldige verblijfsvergunning gevraagd.
- Degene die medehuurder wil worden is ten minste 18 jaar oud.
- Degene die medehuurder wil worden kan aantonen dat hij/zij minimaal twee jaar in dezelfde woning als de huurder zijn/haar hoofdverblijf heeft.
Dit is aan te tonen met een uitreksel uit het bevolkingsregister van de gemeente. Op dit uitreksel staan ook de geboortedata van huurder en aanvrager vermeld.
- Degene die medehuurder wil worden kan aantonen dat hij/zij minimaal twee jaar met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert (een samenlevingscontract geldt niet als bewijs).
Afhankelijk van de persoonlijke situatie kunnen dit allerlei bewijsstukken zijn. Bijvoorbeeld bankafschriften van twee jaar geleden en van recente datum waaruit blijkt dat men zorgt voor een gezamenlijke huishouding.
- Degene die medehuurder wil worden beschikt over een regelmatig terugkerend inkomen of kan regelmatig aanspraak maken op een deel van het inkomen van de huurder. Hiervan worden bewijsstukken overlegd (bijv. oude en recente salarisspecificaties en jaaropgaven).
- Er zijn geen huurbetalingsachterstanden op het betreffende adres.

Bij trouwen of samenlevingscontract hebben de personen ook al voor de 2 jaar samenwonen rechts op medehuurderschap. Dit dient wel gemeld te worden aan Groenwest met het aanvraagformulier. In het geval van een samenlevingscontract dient er een bewijs van de notaris te zijn.

Aanvraag procedure

Hoe kan ik medehuurderschap aanvragen?

U vult het aanvraagformulier voor Medehuurderschap in als de kandidaat-medehuurder voldoet aan alle eisen die hieraan worden gesteld. Deze vindt u hier:

Aanvraagformulier Huurcontract wijzigen

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt de partner automatisch medehuurder. We verzoeken u wel een bewijs aan te leveren, kopie trouwakte, trouwboekje of een kopie van geregistreerd partnerschap. Als u een samenlevingscontract heeft, dan bent u niet automatisch medehuurder. 

Thuiswonende kinderen, andere familieleden of kennissen komen niet in aanmerking om medehuurder te worden. Zij mogen wel bij u wonen, maar zijn medebewoner. Ze hebben hiermee niet dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U kunt hiervoor het

Aanvraagformulier Inwoning

 invullen en terugsturen naar verhuur@cazaswonen.nl