Jeugd: Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl een kind wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

Het samenwerkingsverband Passenderwijs ondersteunt scholen bij het bieden van passend aanbod op basis van ondersteuningsbehoeften. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door scholen en niet door ouders. Als een ouder extra ondersteuning nodig vindt, dient in eerste instantie contact gezocht te worden met de school om dit bespreekbaar te maken.

Meer info: Stichting Passenderwijs te Woerden.
www.passenderwijs.nl

 

0297-587600

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Er moet een voortraject op verdenking van dyslexie hebben plaatsgevonden.

Het kind zit op het basisonderwijs. Tot met groep 8.

Kosten en vergoeding

Voor de kosten voor extra begeleiding en/of materiaal voor dyslexie kan een aanvraag via de Gemeente worden gedaan. 

Onderwijsgerelateerde hulp zoals huiswerkgebeleiding en remedial teaching wordt niet vergoed vanuit de jeugdwet.

Aanvraag procedure

Het aanvraagformulier Masterplan dyslexie en het aanvraagformulier beschikking gemeente De Ronde Venen Jeugdwet, zijn beschikbaar op school. Eventueel kunnen deze formulieren door het Servicepunt naar de inwoner worden toegestuurd per post of gemaild. 

De Jeugdconsulenten beoordelen aan de hand van een checklist of het dossier compleet is. Is dat zo dan kan een casus worden aangemeld bij de aanbieder van de keuze van de ouders (indien gewenst door hen in overleg met de school).
Is het dossier niet compleet of klopt het niet dan is in principe het onderzoek/behandeling voor kosten van de ouders of de school.
Als er na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een enkelvoudige dyslexie (maar bijv. van een belemmerend probleem zoals adhd zonder dat dit is behandeld) dan betaalt de gemeente wel het onderzoek maar niet de behandeling.

Na eventuele goedkeuring kunnen ouders met E-vizier contact opnemen.
Op veel scholen is E-vizier fysiek aanwezig. Daar kan direct contact worden gelegd.