Inkomensondersteuning: ICG (chronisch zieken en gehandicapten)

De gemeente De Ronde Venen wil inwoners met extra zorgkosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap tegemoetkomen. Heeft u of uw kind door een chronische ziekte en/of beperking hoge ziektekosten? Dan kunt u misschien inkomensondersteuning van de gemeente krijgen.

De ICG kan:

 • niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.
 • 1x per persoon, per kalenderjaar aangevraagd worden, tussen 1 februari en 31 december.
 • alleen worden aangevraagd voor het huidige kalenderjaar, waarbij bruto inkomensgegevens van het voorafgaande jaar nodig zijn.
   

LET OP: Per 2023 is een chronische ziekte/handicap uitgangspunt van ICG. Het besteedde eigen risico van uw zorgverzekering is niet meer van belang, zoals voorgaande jaren.

BEWIJSSTUKKEN:
Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken meegestuurd moeten worden. Voor 2024 is dit:

 • Relevante verklaring van (huis)arts waarin staat vermeld: dat u gehandicapt bent of langdurig ziek bent zonder vermelding van medische gegevens (indien u in 2023 ICG heeft gekregen hoeft u deze verklaring in 2024 niet nogmaals te geven),
 • WLZ beschikking of SVB of WMO beschikking (WMO beschikking hoeft niet te worden toegevoegd: dit wordt door gemeente in het systeem gecheckt)
 • Indien u inkomsten heeft vanuit arbeid: kopie van de definitieve belastingaanslag over 2023 (ICG kan dus pas na ca. juni/juli aangevraagd worden). 
 • Indien u inkomsten heeft vanuit overheidsregelingen (Participatiewet, IAOW, IAOZ) kan ICG met een jaaropgave van 2023 aangevraagd worden.
 • ZZP: kopie van jaarrekening 2023 (= resultaatrekening + balans).

Aanvulling: 
Doet u een aanvraag voor een kind onder de 18 jaar, dan is het gezinsinkomen van belang. ICG aanvraag voor een kind dient te geschieden met het ICG aanvraagformulier 'wettelijk vertegenwoordiger (WV)'. Bij de open vraag op het einde kunt u duidelijk vermelden welk kind het betreft en evt. aanvullende informatie over uw aanvraag noteren. DigID van ouders kan gebruikt worden voor aanvraag ICG voor het kind.
Kinderen van 18 jaar en ouder worden beschouwd als volwassenen en kunnen zelfstandig een aanvraag indienen, het inkomen van de ouders telt niet mee.

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Voor aanvraag ICG 2024 gelden binnen De Ronde Venen de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van gemeente De Ronde Venen.
 • U bent Nederlander of u mag in Nederland wonen
 • U verblijft niet in de gevangenis of huis van bewaring.
 • U heeft een onomkeerbare ziekte of beperking; of
 • U heeft een indicatie voor langdurige thuiszorg voor verpleging of verzorging; of
 • U heeft een rolstoel, scootmobiel of woningaanpassing van de WMO; of
 • U krijgt dubbele kinderbijslag voor een thuiswonend kind met een beperking; of
 • U krijgt een WAO/WIA/WAZ/Wajong-uitkering omdat u 80%-100% arbeidsongeschikt bent.
 • U krijgt een IAOW/IAOZ-uitkering van de gemeente.

Kosten en vergoeding

De hoogte van de ICG 2024 hangt af van uw gezinssituatie en het jaarinkomen over het voorafgaande jaar (2024): 

Bruto jaarinkomen 2023 <120%120-130%>130%
21 jaar tot pensioen €22.924 €22.924-€24.835 €24.835 of meer
met pensioen€23.294€23.294-€25.235€25.235 of meer
    
Vergoedingen ICG 2024   
Inkomen in % van de bijstandsnorm:<120%120-130%>131%
 €250€150€50

Aanvullende regelingen: kijk op www.meerkosten.nl of u naast of in plaats van ICG (ook) recht heeft op andere financiele tegemoetkomingen.

Type fouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Aanvraag procedure

U kunt de ICG aanvragen in de periode van 1 februari t/m 31 december. 

Digitaal op de website van de gemeente. Hiervoor heeft u een DigID nodig. Heeft u nog geen DigID? Ga dan naar het IDO-spreekuur in de bibliotheek in Mijdrecht, zij kunnen u helpen met het aanvragen van deze DigID: IDO

Inkomensgegevens:
- Geen inkomen uit arbeid: heeft u een uitkering van de overheid (bv. Bijstandsuitkering of IAOW, IAOZ), dan kunt u ICG aanvragen vanaf 1 februari.
- Inkomen uit arbeid: u kunt pas ICG aanvragen na ontvangst van de definitieve belastingaanslag van 2023. Dit is meestal juni.
Als u dan nog geen definitieve aanslag van de belasting heeft gehad, kunt u contact met de gemeente opnemen. Dan zullen zij met u overleggen voor mogelijkheden, bel: 0297-291616.
- Inkomen uit meerdere bronnen? Bv. meerdere werkgevers of AOW én pensioen, dan is de belastingaanslag van 2023 noodzakelijk voor de aanvraag ICG 2024.

Belastingaanslag van 2022 wordt niet geaccepteerd voor aanvraag ICG 2024.

Indien de aangeleverde gegevens onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag ICG krijgt u de gelegenheid deze binnen redelijke termijn alsnog aan te leveren. De gemeente neemt hierover contact met u op.