Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De gemeente kan burgers met een laag inkomen en geen/weinig eigen vermogen kwijtschelding verlenen voor aanslagen van de afvalstoffenheffing (gemeentelijke belasting). 

Indien u of uw partner ondernemer is (zzp, eigen bedrijf, v.o.f. etc.), is er in gemeente De Ronde Venen geen kwijtschelding voor gemeentebelastingen mogelijk.

Inwoners die een Participatiewet Uitkering hebben, krijgen veelal automatisch kwijtschelding. 

Als kwijtschelding gemeentebelastingen De Ronde Venen wordt toegekend, wordt meestal automatisch ook kwijtschelding van waterschapsbelasting (Waternet) toegekend. Indien dit bij u niet zo is en u kwijtschelding gemeentebelasting heeft ontvangen en niet voor waterschapsbelasting (of andersom) stuur dan een mail hierover naar invordering@amstelveen.nl ,zij gaan het uitzoeken.

Kwijtschelding waternet voor oa mensen die op de camping in Mijdrecht wonen, die een caravan huren: zij krijgen geen aanslag gemeente belastingen. Kwijtschelding voor Waternet is rechtstreeks aan te vragen bij Waternet

 

020-5404886

 belastingen@amstelveen.nl

Ga naar de website...


Kwijtschelding gemeentebelasting DRV

kwijtschelding Waternet

Toelatingsvoorwaarden

Bij inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen kan kwijtschelding worden aangevraagd. 

Om te bepalen of een inwoner voor kwijtschelding in aanmerking komt, kijkt de gemeente naar de ‘betalingscapaciteit’. Met andere woorden, heeft de inwoner op basis van het inkomen en eigen vermogen en na aftrek van vaste lasten zoals huur en ziektekosten nog voldoende over voor het betalen van de gemeentelijke belastingen? 
Voor meer informatie ga naar: www.gemeentebelastingenamstelland.nl. 
Hier staat ook vermeld tot welk inkomen en welk eigen vermogen u in aanmerking komt voor kwijtschelding.
Voor een proefberekening ga naar: www.schuldinfo.nl .

Drie maanden nadat het volledige bedrag is betaald, kan geen kwijtschelding meer worden aangevraagd.

Als de inwoner niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kan een betalingsregeling misschien een oplossing bieden. Neem hiervoor contact op met Gemeentebelastingen Amstelland (zie contactgegevens)

 

Kosten en vergoeding

N.a.v. de draagkracht (inkomen + eigen vermogen) van betrokkene wordt de hoogte van de kwijtschelding vastgesteld.

 

Aanvraag procedure

Kwijtschelding is op meerdere manieren aan te vragen:
- Digitaal: met DigID op de website www.gemeentebelastingenamstelland.nl 
- Op papier: via de website van gemeentebelastingamstelland kunt u ook een papieren versie aanvragen. Deze wordt thuisgestuurd. 
- Op papier: het formulier treft u hier als bijlage.
- Op papier: het formulier is af te halen bij het Servicepunt.

Vul het formulier in en stuur het met de benodigde bewijsdocumenten naar: invordering@amstelveen.nl of naar: Gemeente belastingen Amstelland, Postbus 4, 1180 BA, Amstelveen
 

Benodigde bijlagen voor aanvraag kwijtschelding gemeentebelastingen, zowel van u als uw partner:
- Specificaties van afgelopen 3 maanden inkomen (inkomen, uitkering, alimentatie, DUO, pensioen enz.) Geen bankafschriften of jaaropgave.
- Kopie van laatste 3 maanden van alle bankafschriften met daarop begin- en eindsaldo van alle rekeningen van u en uw partner.
- kopieen van: huur/hypotheekfactuur, zorgpremie, kinderopvang, alimentatie, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget/kinderopvangtoeslag, voorlopige teruggaaf Belastingdienst, afbetaling schuld bij Belastingdienst.
- Bezittingen zoals auto,motor,caravan,boot,vakantiehuis enz. (kentekenbewijs, km-stand, taxatiewaarde enz). Indien de bezitting onmisbaar is i.v.m. ziekte of invaliditeit dient u dit te onderbouwen met verklaring van een arts.
- als u in de schuldsanering, schuldhulpverlening, bewindvoering of faillisement zit dient u hiervan een verklaring toe te voegen.

Na inleveren:
- Er wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd vanuit gemeentebelasting Amstelland.
- De invordering wordt tijdelijk stopgezet en er zal beoordeeld worden of betrokkene recht heeft op kwijtschelding. Hiervan wordt men schriftelijk op de hoogte gebracht.
- Als kwijtschelding voor gemeentebelasting is toegekend wordt Waterschapsbelasting ook kwijtgescholden, mits toestemming is gegeven de informatie te delen.
- De maximale afhandelingsduur is acht weken.

Als er een machtiging is afgegeven voor afschrijving in bijvoorbeeld deelbetalingen lopen deze gewoon door. Wordt de kwijtschelding toegekend dan ontvangt de inwoner de betaalde bedragen terug.

Op https://mijn.gemeentebelastingenamstelland.nl/view/LOGIN kunt u informatie over uw gemeentebelastingen inzien (inloggen met uw DigID).