Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

 

Met een WLZ-indicatie heeft men recht op passende zorg met verblijf in een instelling. Indien gewenst mag men ook thuis (blijven) wonen, maar levering van zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van het zorgkantoor om dat te beoordelen.

Heeft men een ZZP-inducatie (ZorgZwaartePakket), dan is dit al WLZ.

Onderdelen van zorg vanuit de WLZ kunnen zijn:

  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging en verpleging;
  • geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis;
  • algemene geneeskundige zorg (huisartsenzorg);
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg;
  • vervoer naar de plaats waar de begeleiding of de behandeling plaatsvindt.

038-4567899

 zorgtoewijzing@zilverenkruis.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

Gebruik maken van de WLZ wordt beoordeeld door het CIZ.

Via mijnwlz.nl of een cliëntondersteuner inschakelen via MEE. (zie werkproces)

Als iemand een indicatie heeft voor zorg vanuit de WLZ, dan komt die persoon niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening vanuit de WMO.
- Is er een WLZ-indicatie aangevraagd en men is thuis, dan kan voor deze korte periode (vóór opname) via de WMO hulp bij het huishouden en dagbesteding worden aangevraagd.

Heeft men een ZZP-indicatie dan is dit al WLZ.

Kosten en vergoeding

Iedereen die in Nederland woont of werkt, draagt bij aan de financiering van deze zorg. De Wlz-verzekering is een volksverzekering (net als de AOW en ANW), waarvoor we een inkomensafhankelijke premie betalen. Dat geld wordt ingehouden op het loon of de uitkering of rechtstreeks aan de belastingdienst betaald.

Is er een WLZ-indicatie voor zorg met verblijf? Dan betaalt men een eigen bijdrage als de persoon 18 jaar of ouder is. Ook als ervoor gekozen wordt om de zorg thuis te ontvangen.

Voor de hoogte van de eigen bijdrage kun je de website van de Rijksoverheid raadplegen.

Aanvraag procedure

Volgens de wet moet alle informatie worden aangeleverd die van belang is voor de beoordeling of er sprake is van zorg vanuit de Wlz. Onvoldoende informatie kan leiden tot vertraging of het niet in behandeling kunnen nemen van uw aanvraag.
Een van de medewerkers neemt de aanvraag in behandeling. Die medewerker is de contactpersoon voor de cliënt bij het CIZ. De cliënt kan bij deze medewerker met alle vragen terecht. Daarna wordt bepaald of er recht is op langdurige zorg. Dit besluit ontvangt de cliënt per brief, in principe binnen zes weken nadat het aanvraagformulier is ontvangen. Als cliënt toegang heeft tot de Wlz ontvangt ook het zorgkantoor hierover bericht.

Als iemand de zorg voor iemand anders aanvraagt, is er schriftelijke toestemming (een machtiging) nodig. Als dit om gezondheidsredenen niet mogelijk is, geef dit dan aan bij de toelichting bij de zorgvraag. Voeg de ondertekende machtiging toe aan de aanvraag. De gemachtigde ondertekent de aanvraag zelf bij de ondertekening.