Cazas: Woning: Urgentie aanvragen, mantelzorgverklaring

In veel regio’s zijn er te weinig sociale huurwoningen om alle woningzoekenden direct aan een woning te kunnen helpen. De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Als u niet zelf uw huisvestingsprobleem kunt oplossen en u buiten uw schuld in de problemen bent gekomen, kunt u een zogenoemde urgentieverklaring aanvragen. Bijvoorbeeld bij zeer schrijnende situaties waar dakloosheid van minderjarige kinderen dreigt. Of als u ernstig ziek bent geworden en daardoor niet meer in uw huidige woning kunt wonen.

Urgentie aanvragen gaan via Het Vierde huis zie de aanvraagprocedure. 

Indien nodig helpt een medewerker van het Servicepunt de inwoner met het doorlopen van een urgentieaanvraag en het aanvragen van een kansadviesgesprek via de website van Het Vierde Huis. 
 

Bij Cazas worden geen adviesgesprekken gevoerd.

Het Vierde Huis neemt de aanvragen in behandeling.
De Urgentiecommissie beslist 2-maandelijks over de urgentieaanvragen en toetst deze aan de huisvestingsverordening van de gemeente.

Als urgentie is toegewezen moet men binnen een half jaar reageren op een passende woning (in de gehele regio Utrecht). Als er geen passende woning is geweest kan urgentie worden verlengd. Als er een passende woning is geweest en deze is zonder goede reden door woningzoekende afgewezen dan vervalt de urgentie. 
Als de urgentie is vervallen kan men niet op dezelfde gronden opnieuw urgentie aanvragen. 

Met een urgentieverklaring kunnen urgenten in principe alleen reageren op passende flatwoningen vanaf de eerste verdieping. 

Dakloos: Door verschillende omstandigheden kunnen mensen plotseling geen dak meer boven hun hoofd hebben. Stichting De Tussenvoorziening biedt voor acute dakloosheid opvang. Zie voor informatie de website van De Tussenvoorziening.

Woonkostentoeslag: Het kan voorkomen dat de Gemeente de voorwaarde stelt om eerst woonkostentoeslag via het aanvraagformulier Financiële tegemoetkoming aan te vragen om daarmee de draagkrachtberekening door de klantmanager uit te laten voeren. Daarna zou pas een aanvraag kansadviesgesprek gedaan kunnen worden.
Als er huurtoeslag is, is er geen recht op woonkostentoeslag. 

Voor woonkostentoeslag zie: de regeling bijzondere bijstand 

Senioren: In de woningmarktregio Utrecht komen woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar over het algemeen niet in aanmerking voor een urgentie. Woningzoekenden met een leeftijd vanaf 65 jaar krijgen reeds voorrang op bepaalde woningen via WoningNet. Deze woningen zijn te herkennen aan het label ‘Senioren’.

Mantelzorgverklaring: Wanneer het verlenen van mantelzorg de reden is waarom urgentie wordt aangevraagd moet er een mantelzorgverklaring worden aangeleverd. Deze moet worden aangevraagd met een melding naar de afdeling WMO van de gemeente.

 

Klantcontactcentrum van WoningNet

0900-2600060

Ga naar de website...


2021 Tips woningzoekenden

Toelatingsvoorwaarden

Urgentie kan worden aangevraagd onder de volgende voorwaarden: 
zie ook de huisvestings verordening paragraaf 2.5 Urgentie

Om in aanmerking te komen voor een urgentie, moet u minimaal voldoen aan de volgende voorwaarden:

– U bent minimaal 18 jaar;
– U beschikt over een zelfstandige woonruimte;
– U bent minimaal 1 jaar onafgebroken ingeschreven in de Basisregistratie Personen van één van de gemeenten in de woningmarktregio;
– Uw huidige woonruimte is volgens het bestemmingsplan aangewezen of bestemd voor permanente bewoning;
– U heeft een betaalde inschrijving bij WoningNet;
– Uw belastbaar gezinsinkomen is lager dan € 51.198,- (2021);
– Het woonprobleem is ontstaan in de gemeente De Ronde Venen;
– U reageert actief op het woningaanbod via WoningNet en heeft geen passende woonruimte geweigerd

Kosten en vergoeding

€ 150,- (2022) ongeacht toe- of afwijzing, inclusief evt keuring GGD.

Dit bedrag moet, voordat het aanvraagformulier digitaal kan worden verzonden, door middel van een iDeal-betaling worden voldaan. Zorg er dus voor dat er, voordat u het aanvraagformulier invult, een bankrekening beschikbaar is met voldoende saldo.

LET OP: Met het indienen van de aanvraag verplicht u zich de kosten te betalen, ook al wordt u geen urgentie toegekend, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld of trekt u de aanvraag zelf in.


Indien de aanvrager dit niet kan betalen, kan een aanvraag om bijzondere bijstand worden gedaan, die moet worden terugbetaald wanneer men een afwijzing krijgt


 

Aanvraag procedure

Vul de online urgentiewijzer in. Dit zijn een aantal vragen om na te gaan of er kans is op urgentie. Aan het eind van de urgentiewijzer komt de mogelijkheid om een kansadviesgesprek aan te vragen.
Hiervoor eerst inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord van WoningNet Regio Utrecht. Dit kansadvies gesprek is een belafspraak. Er wordt gekeken naar de inschrijving bij WoningNet, naar de woonproblemen en naar de regelgeving in de gemeente De Ronde Venen. 
Het gesprek dat op de geplande afspraak plaatsvind duurt ongeveer 10 minuten en wordt afgesloten met een advies. Hierna zal een email worden gezonden met een link voor het aanvragen van de urgentie.
Vul de aanvraag verder in, benodigde documenten uploaden en de kosten betalen. 

Wij adviseren u om in ieder geval onderstaande bewijsstukken te verzamelen voordat u de urgentiewijzer invult:

  • Meest recente inkomensverklaring (IB 60 formulier) van de belastingdienst van alle meeverhuizende personen boven de 18 jaar (gratis te downloaden klik hier of op te vragen via de belastingtelefoon 0800-0543).
  • Stukken waarmee de probleemsituatie wordt aangetoond en waaruit blijkt dat de probleemsituatie met uw huidige woning te maken heeft.
  • Als u in een huurwoning woont: kopie van uw huurcontract.
  • Als u in een koopwoning woont: de jaaropgave van de hypotheekverstrekker en de WOZ beschikking koopwoning.
  • Overzicht schulden en/of afbetalingsregeling (indien van toepassing).
  • Ouderschapsplan en bewijs van relatieverbreking (als er sprake is van relatiebeëindiging en u minderjarige kinderen heeft).

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende bewijsstukken nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer. De vereiste bewijsstukken kunt u later tijdens de aanvraag uploaden.

Indien nodig helpt een medewerker van het Servicepunt met het aanvragen van een urgentieverzoek via de website van Het Vierde Huis.