Financiële tegemoetkoming: Bijzondere bijstand (BB)

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen of voor hebt kunnen reserveren. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt. 

Men komt wel in aanmerking voor vergoeding van:

- Noodzakelijke nachtelijke rit per taxi naar de huisartsenpost.
Inwoners met inkomen rond bijstandsniveau, zonder auto en op tijden dat er geen ander vervoer mogelijk is.

- Individuele studietoeslag.
Dit is voor studenten met een beperking.
Voorwaarden: 18 jaar of ouder, een opleiding of studie volgend. Geen of weinig vermogen.
Niet in staat zijn om wat bij te verdienen met een baantje.
Klik hier voor meer informatie.

- Vervoerskosten OV naar school.
Een school (voortgezet onderwijs) op meer dan 10 km afstand ziet de gemeente De Ronde Venen als bijzondere omstandigheid indien er geen passende opleiding is binnen de 10 km.

- Toevoeging:
Dit is een aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand. € 53,- voor vier uur advocaatkosten. Deze toevoeging wordt betaald door de Raad voor rechtsbijstand. Daarnaast moet een eigen bijdrage betaald worden. De eigen bijdrage hangt af van het inkomen en het soort proces. Voor de eigen bijdrage kan bijzondere bijstand aangevraagd worden. Voor de aanvraag heb je een ingevuld 'Aanvraagformulier financiële tegemoetkoming' en een toewijzing van de Raad voor rechtsbijstand nodig. Deze toevoeging kan aangevraagd worden bij de advocaat en het juridisch loket. In deze toewijzing staat hoe hoog de eigen bijdrage is en dat er al toevoeging is toegewezen.
De gemeente schiet dit bedrag niet voor, maar met de advocaat kunnen afspraken worden gemaakt over latere betaling. De inwoner bespreekt dit zelf met de advocaat.
NB. Bij aanvraag vergoeding advocaatkosten ook het rekeningnummer van de inwoner vermelden. De inwoner dient de rekening zelf te betalen

 
- Woonkostentoeslag.
Huurtoeslag gaat voor woonkostentoeslag. Als er huurtoeslag is, is er geen recht op woonkostentoeslag.
Kan de cliënt de woonlasten niet betalen en is er een bijzondere reden voor, dan kan woonkostentoeslag worden aangevraagd via de bijzondere bijstand. De toeslag wordt voor één jaar toegekend. Cliënt krijgt dan een verhuisverplichting naar een goedkopere woning. Hiervoor kan urgentie worden aangevraagd.

- Bewindvoeringskosten.
Indien er een uitspraak is van de rechter dan kan dit, naar draagkracht, worden aangevraagd.

- Reiskosten voor inburgeringsexamen
Aanvraagformulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de klantmanagers van de gemeente. 

Niet vergoed wordt:

- Vervoerskosten naar school (MBO).
Voor kinderen jonger 18 jaar die een beroepsopleiding gaan volgen kan niet bij de gemeente worden gedeclareerd. Dit heeft DUO overgenomen.

- Medische kosten.
Zoals een bril, tandprotheses, zooltjes, podotherapeuten e.d. Deze kosten worden door de zorgverzekeraar niet vergoed vanuit de basisverzekering en zal daarom ook niet via de bijzondere bijstand worden vergoed.
Adviseer de cliënt een goede aanvullende verzekering af te sluiten. Het is aan de cliënt zelf of deze zich voor medische kosten verzekeren. Het is mogelijk om na te gaan bij het SP of er via de DCR nog wat te regelen valt.

-Tandartskosten.
Er is geen potje vanuit de gemeente voor tandartskosten. Er is ook geen vergoeding mogelijk via de bijzondere bijstand.
Tips:
Zoek eerst uit wat de verzekering vergoedt.Vraag een offerte aan bij de tandarts en ga hiermee naar de verzekering.
Vergoedt de verzekering niet het gehele bedrag of te weinig:
- bespreek met de tandarts of een betalingsregeling mogelijk is.
- indien mogelijk: deel de behandeling in 2-en. Een gedeelte eind dit jaar en het restant begin volgend jaar.
- stap over naar een andere verzekering die meer vergoedt.
- voldoet inwoner aan de criteria dan is mogelijk de verzekering via de gemeentepolis een optie.
- tandartskosten die niet vergoed worden door de verzekering zijn aftrekbaar van de belasting.
- sluit een lening af.
- ACTA geeft korting bij tandartsbehandelingen door hun studenten. Zie voor meer informatie website ACTA


- Duurzame gebruiksgoederen.
Men moet daarvoor sparen. Men weet dat een wasmachine een beperkte levensduur heeft.
Een uitzondering op de duurzame gebruiksgoederen: zit iemand net in de bijstand, heeft een paar kleine kinderen en de wasmachine gaat stuk, dan kan de cliënt een vergoeding aanvragen via de bijzondere bijstand.
De cliënt moet dan zelf de aanvraag motiveren.

- Ouderbijdrage school.
Ouders kunnen op school een kwijtschelding ouderbijdrage aanvragen door middel van een formulier dat op school verkrijgbaar moet zijn.

-Tussen Schoolse Opvang (TSO)/overblijven. Ouders ontvangen van de overheid kindgebonden budget en daarnaast kunnen minima individuele inkomenstoeslag bij de gemeente aanvragen. Hier dienen deze kosten van betaald te worden. 

- Verhuiskosten:
Als men via de WMO aanpassingen aanvraagt kijkt de gemeente naar het kostenplaatje. Is de aanpassing heel duur, dan zal de gemeente vragen te verhuizen.
Als ouderen moeten verhuizen omdat het wat minder gaat, heet dat een logische verhuizing (waar geen vergoeding voor is).
Betreft het schrijnende gevallen (bijvoorbeeld alleenstaand, geen familie, alleen AOW) dan wordt individueel beoordeeld of cliënt verhuiskosten vergoed krijgt.

- Budgetbeheer:
Voorliggend wordt hierin voorzien door schuldhulpverlening. Dus deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd.

- Voor verblijfsvergunning, identiteitsbewijs of bewijs van goed gedrag kan men geen vergoeding aanvragen.

Gemeente De Ronde Venen

0297-291616

 gemeente@derondevenen.nl

Ga naar de website...

Toelatingsvoorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere: 

 • u heeft een laag inkomen en weinig vermogen;
 • u woont in gemeente De Ronde Venen;
 • u kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen;
 • de kosten zijn noodzakelijk;
 • de kosten zijn bijzonder. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor normale kosten zoals boodschappen en huur;
 • u heeft de kosten nog niet gemaakt. In bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden;
 • er is geen andere manier om de kosten te vergoeden;
 • de kosten zijn verbonden aan Nederland

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. 
U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u;
 

 • zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen;
 • had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft;
 • de bijzondere bijstand nodig heeft voor een lening en/of borgsom;
 • niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine.
 • de kosten niet langer dan twee maanden geleden opgekomen zijn.

Kosten en vergoeding

De gemeente bepaalt naar aanleiding van uw aanvraag of er een vergoeding wordt uitgekeerd.

Aanvraag procedure

Klik hier voor digitaal aanvragen met DigiD

Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen neem dan contact op met het Servicepunt.